Jelenlegi hely

A 30. évfordulóig

Az évfordulók minden iskola életében alkalmat adnak a számvetésre, az eredmények összegzéséra. Öt évvel ezelőtt egy negyedszázadot átfogó korszakot értékeltünk. Az azóta eltelt öt esztendő rövidebb, de változásokban, eredményekben rendkívül gazdag periódusa az intézménynek. A társadalmi és gazdasági életben bekövetkezett reform jellegű változások erősítették az iskola szolgáltató jellegét. A demográfiai hullám és a mind erőteljesebben kibontakozó piacgazdaság mennyiségi és minőségi változásokat idézett elő feladatrendszerünkben. Szükségessé tette a szülők és a tanulók mind magasabb szintű elvárásainak való intenzívebb megfelelést, a munkaerőpiaci igényekhez való fokozottabb alkalmazkodást. Az akkori igazgató, Mayer Ferenc jól érzékelte mindezt, és megfelelő irányba kormányozta az iskolát. A korszerűsítés fokozatosan következett be és minden iskolatípust érintett.

A gimnáziumi képzésben az volt a célunk, hogy eredményesebben érvényesítsük a továbbtanulásra felkészítő funkciót, s bizonyos ismeretkörökben - így az idegen nyelv, számítástechnika és a természettudományok területén - többet és magasabb színvonalon adjunk az általános gimnáziumnál. Folytatódott a speciális tantervű idegennyelvi képzés évfolyamonként 1-2 osztályban. Elsősorban a német nyelv tanítása volt eredményes, melynek oka részben a nyelvtanárok színvonalas munkája, másrészt az a tény, hogy a beiskolázott tanulók mind jobb előképzettséggel jöttek a középiskolába. Az eredményesség kifejeződött a nyelvvizsgák nagy számában - alig volt ezekben az osztályokban olyan tanuló, aki nem szerzett legalább középfokú nyelvvizsga bizonyítványt.

Az angol nyelv tanítása terén mutatkozó halványabb eredmények oka alapvetően a tanárhiány, a fiatal angoltanárok nagy fluktuációja, emellett meg kell említeni a hozott nyelvismeret alacsonyabb szintjét is. Mindezt ellensúlyozni próbálta az anyanyelvi angoltanárok alkalmazása, amely színesebbé tette az órákat, fokozta a tanulók tanulási kedvét és jelentősen hozzájárult a kiejtés tökéletesítéséhez. Az elmúlt 5 évben két amerikai, egy ír és egy magyar származású angol anyanyelvű tanár segítette, ill. segíti munkánkat. Összességében mindkét nyelvet tanulók nyelvvizsga eredményeivel elégedettek lehetünk. A nyelvtudás jelentősen hozzájárult a speciális nyelvű osztályok kiemelkedő felvételi eredményéhez.

A nyelvtanulást és az általában kiemelkedő tanulmányi, kulturális eredmények elérését hivatott ösztönözni az Alma Mater Alapítvány, melyet 1991-ben Szabó Imre nagykanizsai vállalkozó és az iskolánk közösen hozott létre. Törzstőkéjét számos gazdálkodó szerv és sok szülő anyagi hozzájárulása gyarapította. Az alapítvány kuratóriuma évente jelentős összeget ítél oda a legjobb eredményeket elérő tanulók jutalmazására, a nyelvtanulást szolgáló külföldi tanulmányi kirándulások támogatására és a nyelvvizsgák költségeinek térítésére.

A gimnáziumi képzésben számottevő változást jelentett az 1991/92. évben indított ún. természettudományos blokkos osztály. Ennek motiválója az 1966-82 közötti években rendkívül eredményesen működő kémia-biológia tagozat volt. Az akkori tapasztalatokat felhasználva, az előnyöket megtartva, de a jelenlegi körülményekhez igazítva folyik a speciális oktatás. Ezekben az ún. TT-s osztályokban olyan tanulók tanulnak, akik fokozottabban érdeklődnek valamely természettudományos tárgy iránt. Ezt a tantárgyat első osztálytól kezdve magasabb óraszámban tanulhatják. Egyúttal orientálódhatnak a megfelelő műszaki, orvosi, agrár vagy közgazdász felsőoktatás felé. E tanévben mérettetnek meg először érettségi és felvételi vizsgákon a fenti képzésben részt vevő tanulóink.

A gyakorlati fakultáció két irányú, gépírásból és számítógép-kezelésből évente 15-20 fő teszt szakképesítést adó, elhelyezkedést is elősegítő záróvizsgát. Az általános tantervű gimnáziumi képzés az utóbbi 5 évben visszaszorult, jelenleg csupán fél osztályt érint. Eredményként könyvelhetjük el azt a tényt is, hogy valamennyi gimnazista tanulónk tanul informatikát, megismerkedhet a számítógéppel.

A szakképzésben bekövetkezett változás is mélyreható, az iskola jövőjére nézve meghatározó, minőségileg már magasabb színvonalú képzés indult meg. A gyors-és gépíró szakiskola 1992-ben megszűnt. A munkáltatók érettségivel rendelkező gépírókat is kaptak az adott munkahelyre, nyilván a magasabb műveltséget preferálták. A szakközépiskolai képzés 5 évvel ezelőtt sem struktúrájában, sem ismeretanyagában nem felelt meg a piacgazdaság igényeinek. Az ismeretanyag korszerűsítése, naprakész állapotba hozása közgazdász tanárainktól nagy erőfeszítéseket, folyamatos önképzést igényelt. Az elavult, túlspecializált tantervi kereteket kellett megtölteni szélesebb körű, korszerű ismeretanyaggal. Nagyrészt a szakmai órák terhére bővült az idegen nyelvi órák száma, s a kötelező orosz nyelvet már 1990-től felváltotta a német és az angol tanítása. Emellett megkezdődött a profilmódosítás is. Az igazgatási-ügyviteli ágazatot a magasabb szintű nyelvtudást biztosító gép-gyorsíró, idegen nyelvi ágazat váltotta fel. Mivel a külkereskedelmi jog alanyivá válásával megnőtt a középfokú külkereskedelmi szakemberek iránti igény, 1991-ben bevezettük a külkereskedelmi ügyintézői képzést.

Éreztük azonban, hogy ez a módosult képzési struktúra csak átmeneti jellegű lehet, mert a tantervi korlátok, a túlzott specializáció nem segíti megfelelően a tanulók továbbtanulását, a munkaerőpiacon való boldogulást. Problémáink, újító törekvéseink találkoztak a szakoktatás irányítóinak elképzeléseivel, melyek az "Emberi erőforrás fejlesztése" világbanki projekt ifjúsági szakképzési pályázatában fogalmazódtak meg. Intézményünk a pályadíjnyertes iskolák közé került, így 1991 óta konkrét tananyagfejlesztő tevékenységgel is részt veszünk a szakközépiskolai képzést megújító programban. Ez a program modellértékű, az ezredfordulót követő időszakra érvényes stratégiáját tekintve Európában is egyedülálló. Lényege: a kor igényeinek megfelelő, általános műveltséget biztosító, érettségit adó képzés, amely a konvertálhatóság szem előtt tartásával széles szakmai alapokat nyújt. Így biztosítja a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódást, a gyors munkaerőpiaci irányultságú szakképzést, és felkészíti a tanulókat az egyre gyakrabban igényelt szakmaváltásra, a szakmai fejlődésre.

A szakképző szakasz érettségi után kezdődik, tartalmilag és idejét tekintve differenciált. A szaktárgyak mellett szakmai idegen nyelv oktatása is folyik majd.

Két szakmacsoportban indítottunk osztályokat az 1993/94. tanévtől: a közgazdasági és kereskedelem-marketing szakmacsoportban. Mindkettőben kiemelt jelentőségű az üzleti életben nélkülözhetetlen idegen nyelvek oktatása és a számítástechnikai képzés.

A külkereskedelmi ágazatot szintén korszerűbb, a világbankéhoz hasonló képzés váltotta fel ugyancsak 1993-tól, a gazdasági szakközépiskolai modell. Alapozó szakmai ismeretanyaga a teljes üzleti életre kiterjed, érettségi utáni szakképző szakaszában pedig az üzleti, ill. számviteli ügyintézői szakképzés mellé speciális kiegészítő szakma is szerezhető majd.

Jelentős állomás volt iskolánk életében az V. évfolyam beindítása 1993 szeptemberében. Célja egyrészt a tanulók szakmai ismereteinek kiegészítése a gazdálkodó szervek igényeinek megfelelően, másrészt a gimnáziumban érettségizett tanulóink számára szakmaszerzési lehetőség biztosítása. A képzés két irányú: középfokú ügyintézők, ill. vállalkozási ügyintézők lehetnek. Az ötödéves képzés egyúttal felkészülés az új oktatási és szakképzési törvényeknek megfelelő érettségi utáni szakképző szakasz megszervezésére.

Az elmúlt öt évben jelentős javulás történt az oktatás tárgyai feltételeiben is. A fejlesztések pénzügyi forrása csak kis mértékben a költségvetés. Elsősorban a gazdálkodó szervek szakképzési hozzájárulása, a különböző pályázatok által elnyert összegek (Soros Alapítvány, világbanki program), valamint az ár-és díjbevételek biztosították a tárgyi eszközök bővítését. 1992 nyarán 3 új tanterem épült (teljes mértékben önerőből, rekordidő, 2,5 hónap alatt). Elavult gépparkunk cseréje fokozatosan történt. 1993-ban a Soros Alapítvány gépeivel korszerűsítettünk egy géptermet (ezekhez szoftvereket is kaptunk), 1994 tavaszán 20 db Macintosh géppel cseréltük le az elektromos gépparkunk felét. Ez év nyarán pedig megérkezett a világbanki program tárgyi feltételeit biztosító 300 ezer dolláros eszközcsomag első része - mintegy 95 ezer dollár értékben-, főleg számítógépek. Jelenleg négy korszerű gépterem áll az informatika, a számítástechnika és a gépírás-szövegszerkesztés oktatás rendelkezésére. Folyamatban van egy rendkívül korszerű taniroda kialakítása, amelyben a vállalati gyakorlatot szimuláló körülmények között alkalmazhatják a tanulók megszerzett elméleti ismereteiket, és elsajátíthatják a különböző adminisztratív munkafolyamatok technológiáját.

Meg kell említenünk még a nyelvi laboratórium, valamint a könyvtári olvasóterem kialakítását is.

Lényeges változás még intézményünk életében a 250 fő befogadására képes leánykollégium iskolánkhoz való csatolása. A korábbi gazdasági integrációt szervezeti összevonás követte. Ez a megoldás átmenetileg oldja az egyre feszítőbb teremhiányunkat, amely a szaktantermek bővítése és a csoportbontások miatt keletkezett. Az ottani tanulószobák három osztálynak és több nyelvi csoportnak biztosítanak helyet.

Az iskola bővítésére - tetőtér beépítése, aula - vonatkozó elképzeléseink pénzügyi források hiányában nem valósulhatnak meg a közeljövőben. Bízunk azonban abban, hogy a kedvezőtlen gazdasági helyzet ellenére a helyi gazdálkodó szervek ezután is támogatják anyagi eszközeikkel az intézményünkben folyó nyelvoktatást és közgazdasági képzést és biztosítják tanulóink elhelyezkedési lehetőségét.

Az elmúlt 5 év tehát jelentős innovációs szakasz iskolánk életében. A fejlődés íve nem tört meg az igazgató személyének változásával. (1993 elejétől Sorosi Miklós az iskola igazgatója, aki az intézmény alakulása óta tagja a tantestületnek.) A megújulást szolgáló törekvések szép eredményekben tükröződnek: a tanulmányi átlag folyamatos javulásában, a bukási százalék minimálisra csökkenésében, a nyelvvizsgák számának gyarapodásában, a továbbtanulási mutatók emelkedésében.

A következő években ezeket az eredményeket megtartani, növelni és az oktató-nevelő munka színvonalát emelni kívánjuk. Ennek érdekében a tantestület tagjainak többsége a következő években is - csakúgy mint korábban - sokirányú, szervezett továbbképzésben vesz részt. Ezek a továbbképzések lehetővé teszik a felkészülést a közoktatási és a szakképzési törvényekből ránk háruló feladatok megoldására, konkrétabban az emelt szintű érettségi, a világbanki tantervi követelmények, az érettségi utáni szakképző szakasz oktatási céljainak megvalósítására.