Jelenlegi hely

A következő négy év

Ez az időszak ismét öt mozgalmas évet jelentett az iskola életében. Ezalatt sokat változott társadalmi és gazdasági környezetünk, és ennek függvényeként változtak az iskolánkkal szemben támasztott elvárások is. A változások folyamatosak. Tovább erősödik iskolánk szolgáltató jellege. Célunk, hogy tanulóinkat minél magasabb szintű és minél sokoldalúbb ismeretekhez juttassuk, hogy ezzel növeljük továbbtanulási, valamint szakmaszerzés lehetőségének biztosításával az elhelyezkedési esélyeiket. Az itt folyó munka elismeréseként értékelhetjük azt a tényt, hogy a demográfiai völgy ellenére nem voltak beiskolázási gondjaink, jó képességű tanulók érkeztek hozzánk.

A gimnáziumi képzés elsődleges célja a továbbtanulásra való felkészítés volt, amelyet a tanórai munka mellett a fakultációk, előkészítők, szakkörök segítettek. Törekszünk a tanórák hatékonyságának növelésére is. Ennek érdekében a nyelveket és a matematikát csoportbontásban tanítjuk. Egy-egy évfolyamon belül - beleértve a szakközépiskolai osztályokat is - a tanulókat előképzettségük és képességeik alapján különböző szintű csoportokba osztjuk. Ezzel lehetővé válik, hogy a közel azonos munkatempójú tanulókhoz lehessen igazítani a tananyag mélységét és a haladás ütemét. A gyengébb tanulók így nem hátráltatják a jobbak fejlődését.

Korunk igényeihez igazodva minden osztálytípusban viszonylag magas óraszámban tanítunk nyelveket, amelyeknek következményeként érezhetően gyengült a speciális tantervű idegennyelvi osztályok iránti érdeklődés. Ez az angolt érinti legerősebben. A német nyelv oktatása sikeresebb, jobbak a versenyeredmények, és nem ritka, hogy ebben a csoportban szinte mindenki eljut érettségiig az állami nyelvvizsga sikeres letételéig. A természettudományos blokkos osztályok teljesítménye hullámzó. Vannak nagyon sikeres és gyengébb eredményt nyújtó osztályok is. Az itt folyó munka javítása érdekében - kissé módosítva a képzés rendszerét - 1996-tól ez az osztálytípus természettudományos-informatikus profillal került beiskolázásra. A névváltozás jelzi azt is, hogy erősíteni kívánjuk náluk a számítástechnikai-informatikai képzést, amelyre nagy az igény.

Beiskolázásunk javítása érdekében már harmadik éve hirdetünk általános iskolásoknak levelező jelleggel matematika feladatmegoldó versenyt, amelyen a jól szereplő tanulóknál ezt a felvételi elbírálásnál figyelembe vesszük. Változatlan formában zajlik a felnőttek és a nem tanköteles korú fiatalok levelező gimnázium képzése. Egyre többen iratkoznak be, ezért évek óta két kilencedik osztályt indítunk. Sajnos nagy a kimaradás, ezért tizedik évfolyamon már összevonásra kerülnek.

A szakközépiskola az elmúlt 5 évben mélyreható változásokon ment át, amelynek eredményeként teljesen átalakult a képzés rendszere. Ezt a változást a szakképzés sajátos, függő helyzete kényszerítette ki. Mozgásterét befolyásolja a gazdaság, a szociálpolitika és a munkaerőpiaci helyzet. Mivel a szakképzés az oktatás és a munka világának komplex összefüggésrendszerét intézményesíti, iskolánk a fejlődő piacgazdaság elvárásainak akkor tud maradéktalanul megfelelni, ha tovább folytatja a fejlesztő munkát és bekapcsolódik az országos képzési programokba.

Az "emberi erőforrások" világbanki modell alapján megújult szakképző évfolyam 1996-ban érettségizett először. Ők már olyan szakközépiskolai érettségi bizonyítványt kaptak, amely nem adott szakképesítést. A két új típusú osztály mellett 1994-ben még indult külkereskedelmi ügyintéző osztály is. Közülük sokan jelenleg a 13. évfolyam tanulói. Ez a képzési rendszer, amely a gazdasági szakközépiskolai modell alapján működik, már kifutóban van. Az itt tanulók a 10. évfolyam után szakosodhatnak. A jelenlegi 11. évfolyam pénzügyi ügyintéző, a 12. évfolyamon pedig gazdasági informatikus, illetve menedzserasszisztens képzés alapozása folyik. Ez az érettségi után, a szakképző évfolyamon fejeződik be. A gép-gyorsíró, idegennyelvi levelező képzés már 1996-ban megszűnt.

Bár a világbanki program 1997-ben befejeződött, az általa megújított szakképzés már teljessé vált az idei tanévtől. A 9. évfolyamon már csak ilyen típusú osztályokat indítottunk. Két osztály közgazdasági, egy pedig kereskedelem-marketing profilú. Igen nagy az érdeklődés ezen osztályok iránt, amelyek közelítenek a gimnáziumi képzéshez, azzal közel azonos közismereti anyag átadásával. A szakmai alapozás mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezekben az osztályokban is növeljük a továbbtanulási esélyeket. Céljainknak, igényeinknek megfelelően számukra is szervezünk előkészítőket.

A megváltozott szakképzési törvény értelmében a konkrét szakmai ismereteket a tanulók érettségi után sajátítják el. Az ottani záróvizsgán az OKJ-ben szereplő valamelyik szakképesítést szerezhetik meg. Ezek a munkaerőpiaci helyzethez igazodva szinte évenként változnak, ami az ott tanító tanárok számára óriási erőfeszítéseket jelentenek. A szakképző évfolyamon oktatott szakmák kínálatát mindig úgy alakítjuk, hogy a gimnáziumi osztályainkban érettségizők is bekapcsolódhassanak - akik szakmai alapokkal nem rendelkeznek. Szívesen fogadunk azonban más iskolában végzetteket is.

Az eddig és jelenleg oktatott szakmák:
\r\n1995-1996: középfokú ügyintéző titkár, vállalkozási ügyintéző

1996-1997: középfokú ügyintéző titkár, menedzserasszisztens (2 éves)

Jelenleg folynak az előkészületek a Pénzügyi és Számviteli Főiskola zalaegerszegi intézetével együtt egy kétéves akkreditált felsőfokú képzés beindítása érdekében. A megkezdett innováció folytatásának lehetőségét kínálja a Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett "Ifjúsági szakképzés korszerűsítése" című, világbanki kölcsönnel támogatott projekt, amely pályázaton nyert az iskola.

Az elmúlt időszakban javultak a tárgyi feltételeink is. Az 1994/95-ös tanévben vehettük birtokba az új, csodálatos gyakorló irodát. Itt életszerű környezetben dolgozhatnak a tanulók. Itt a tanulók csoportonként cégeket alapítanak, amelyeknek a külön kialakított kis osztályokon mindenféle ügyviteli feladatát ellátják. Az osztályok egymással és az országos hálózattal állandó munkakapcsolatban vannak, így tulajdonképpen létezik egy szimulált piac is, ezen kell megélni a vállalkozásaiknak. A konkrét áru-és pénzmozgás kivételével mindent megvalósíthatnak, amely a cég működéséhez szükséges.

Nagyot fejlődött számítástechnikai gépparkunk. 1994-ben 2 PC-s és 1 Machinthosh számítógéptermünk volt, jelenleg 3 PC-s és 2 Machintosh gépekkel felszerelt teremben folyik számítástechnikai, informatikai, gépíró, szövegszerkesztő oktatás. Sikeresen szerepeltünk a SuliNet pályázaton, így 1998-ban kiépülhetett az internethálózat is, amelyen ma már nem csak a tanárok, hanem a diákok is dolgozhatnak. 1997-ben alakítottuk ki a hamarosan közkedveltté vált közismereti előadót. Ebben az évben összevonásra került a két konyhánk, így lehetővé vált újabb tantermek, egy kis kondicionálóterem és egy új, jól felszerelt könyvtár és olvasóterem létrehozása. Gondjaink vannak viszont a nyelvi laborral, nem szerencsés az elrendezése, és gyakorlatilag használhatatlan az oda telepített technika. Sajnos az iskola épülete jelenleg is szűk - ahogy már évtizedek óta - az itt folyó sokoldalú tevékenység kiszolgálásához. Az egyik Machintosh-termünk és az összes szakképző osztályunk a kollégiumban van elhelyezve.

Sajátos szerepe van intézetünkben a leánykollégiumnak. Az iskola oktatási tevékenységének segítése mellett a város középiskoláiban tanuló, a kistelepüléseken élő lányok számára teremt otthont. Önálló pedagógiai program szerint dolgozik. 216 férőhelyes, jelenleg 70 %-os a kihasználtsága. Tanulótermek, szak-és szépirodalmi könyvtár, rajzterem, konditerem, társalgó, teakonyha, ebédlő áll lakóinak rendelkezésére.

Az iskola tantestülete és irányítása is változott az elmúlt években. 1995 óta Szermek Zoltán az igazgató, Homonnay Erzsébet lett a szakmai igazgatóhelyettes. Sajnos minden évben vannak változások a tantestületben, így elkerülhetetlen a tanulócsoportoknál a tanárváltozás. Öt év alatt fiatalodott a tanári kar, már egyre többen vannak azok, akik diákként is "mezősök" voltak.

Örömmel fogadjuk mindig a visszatérőket. Az ő névsoruk nem szorítkozik az utolsó 5 évre: Csillag Györgyi, Csizmadia Rózsa, Darabosné Sohár Teréz, Deiszinger Ivett, Devecz Ferenc, Erdődiné Marosi Beáta, Fésüs Sarolta, Kincsesné Gerő Jusztina, Kötőné Fazekas Judit, Köttbaumné Baj Anikó, Megyeri Krisztina, Minorics Piroska, Pusztai Emil, Rádi Erzsébet és Sebestyénné Tőke Edina.

Az iskola tekintélye, munkájának elismerése alapvetően az itt tanító tanárok áldozatos tevékenységétől, felkészültségétől függ. Zajlanak a NAT fogadásának előkészületei, tanáraink képezik magukat. Bízunk benne, hogy iskolánk elismert és meghatározó szerepű lesz az elkövetkezendő időszakban is a Nagykanizsán folyó oktatásban.